Ἡ Ἁγία Εὐθαλία ἡ Παρθενομάρτυς
Χωρίς σχόλια »
Δημοσιεύτηκε στις 02/03/2015

0302_EythaliaὉ Ἅγιος Ἡσύχιος ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ (286 – 305 μ.Χ.) καὶ κατεῖχε τὸ ἀξίωμα τοῦ Συγκλητικοῦ. Ὅταν διὰ διατάγματος τοῦ Μαξιμιανοῦ ξέσπασε ὁ διωγμὸς κατὰ τῶν Χριστιανῶν καὶ οἱ κατέχοντες ἀνώτερα ἀξιώματα Χριστιανοὶ ἀπαγορεύθηκε νὰ φέρουν ζώνη καὶ στολή, τότε ὁ Ἅγιος προτίμησε νὰ περιφρονήσει ὅλες τὶς τιμὲς τῆς πρόσκαιρης δόξας, ἀπέβαλε τὰ ἐνδύματα καὶ τὴ ζώνη τοῦ ἀξιωματικοῦ καὶ ἐνδύθηκε ταπεινὰ καὶ ἄσημα. Διαβάστε περισσότερα…

Η Έμπρακτη Αθεΐα των Χριστιανών
Χωρίς σχόλια »
Δημοσιεύτηκε στις 01/03/2015

xristos

 

Πῶς ἀπορρίπτω τὸν Θεό; (π. Δημητρίου Μπόκου)

Ἡ γαλ­λί­δα συγ­γρα­φέ­ας καὶ φι­λό­σο­φος Σι­μὸν ντὲ Μπο­βου­άρ, μιὰ ἀ­πὸ τὶς κυ­ρι­ώ­τε­ρες ἐκ­προ­σώ­πους τοῦ κι­νή­μα­τος τοῦ φε­μι­νι­σμοῦ στὸν 20ό αἰ­ώ­να, στὸ αὐ­το­βι­ο­γρα­φι­κό της ἔρ­γο «Πῶς ἔ­γι­να συγ­γρα­φέ­ας» με­τα­ξὺ ἄλ­λων ἐ­ξο­μο­λο­γεῖ­ται:

«Πέ­ρα­σα πο­λὺ εὐ­τυ­χι­σμέ­να παι­δι­κὰ χρό­νια.Κοινωνοῦσα, ἐ­ξο­μο­λο­γι­ό­μουν, ἤ­μουν πο­λὺ εὐ­σε­βής. Ἤ­θε­λα νὰ ἀ­ρέ­σω στὸν κα­λὸ Θε­ὸ καὶ νὰ ἔ­χω μιὰ κα­τά­λευ­κη ἁ­γνὴ ψυ­χή… Μέ­χρι τὰ 12-13 μου ὅ­λα κυ­λοῦ­σαν ὑ­πέ­ρο­χα γιὰ μέ­να. Τὰ πράγ­μα­τα χά­λα­σαν λί­γο ὅ­ταν μπῆ­κα στὴν ἐ­φη­βεί­α. Ἔ­γι­να ἄ­τα­κτη, ἀ­νά­πο­δη καὶ χον­τρο­κέ­φα­λη – εἶ­χα ἀ­πο­κτή­σει κα­κὲς συ­νή­θει­ες καὶ τρω­γό­μουν μὲ τὰ ροῦ­χα μου. Ἀ­πὸ τὴν ἄλ­λη με­ριὰ ὅ­μως, ἀ­να­πτυσ­σό­ταν τὸ κρι­τι­κό μου πνεῦ­μα καὶ ὅ­ταν ἡ μη­τέ­ρα ἔ­λε­γε «μὴ ἐ­κεῖ­νο, μὴ τὸ ἄλ­λο»…, δὲν τὴν ὑ­πά­κου­α πο­τὲ μὲ τὴ θέ­λη­σή μου.

Καὶ τε­λι­κὰ σ’ ἕ­να ση­μαν­τι­κὸ θέ­μα πῆ­ρα τὴν ἀ­πό­φα­ση νὰ μὴν ὑ­πα­κού­ω. Ἔ­λεγ­χαν μὲ ἄ­κρα αὐ­στη­ρό­τη­τα τὰ ἀ­να­γνώ­σμα­τά μου… Περ­νοῦ­σα τὶς δι­α­κο­πές μου στὴ Λι­μου­ζέν, σ’ ἕ­να ἰ­δι­ό­κτη­το κτῆ­μα τοῦ παπ­ποῦ, …καὶ στὴν ἐ­ξο­χὴ ξέ­με­να πάν­τα ἀ­πὸ ἀ­να­γνώ­σμα­τα. Ὑ­πῆρ­χαν στὴ βι­βλι­ο­θή­κη κά­ποι­ες δε­μέ­νες συλ­λο­γές… Μοῦ ὑ­πέ­δει­ξαν τὰ κομ­μά­τια ποὺ ἦ­ταν «γιὰ μέ­να», … καὶ μοῦ ἐ­πέ­τρε­ψαν νὰ πά­ρω τὸν τό­μο στὸ δά­σος ὅ­που κα­τα­σκή­νω­να γιὰ νὰ δι­α­βά­σω. Μιὰ ὡ­ραί­α ἡ­μέ­ρα ἄρ­χι­σα νὰ δι­α­βά­ζω τὰ κομ­μά­τια ποὺ δὲν ἦ­ταν γιὰ μέ­να… Καὶ ὅ­ταν ἐ­πι­στρέ­ψα­με στὸ Πα­ρί­σι, κα­τα­βρό­χθι­σα ὅ­λη τὴ βι­βλι­ο­θή­κη τοῦ πα­τέ­ρα μου, …ὁ­τι­δή­πο­τε ἔ­πε­φτε στὰ χέ­ρια μου.

Δὲν εἶ­χα κα­θό­λου τὴν ἐν­τύ­πω­ση ὅ­τι ἔ­κα­να κά­τι κα­κό, δὲν περ­νοῦ­σε κἂν ἀ­πὸ τὸ μυα­λό μου ὅ­τι προ­σέ­βαλ­λα τὸ Θε­ό.

Διαβάστε περισσότερα…

A’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (τῆς Ὀρθοδοξίας)
Χωρίς σχόλια »
Δημοσιεύτηκε στις 01/03/2015

Kyriaki_OrthodoxiasΛέγεται Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιατί γιορτάζουμε την αναστήλωση των αγίων Εικόνων και τον θρίαμβο της Ορθοδόξου Πίστεως κατά της φοβερής αιρέσεως των Εικονομάχων, των αιρετικών δηλαδή εκείνων που δεν εδέχοντο να τιμούν τις άγιες Εικόνες. Το «Ωρολόγιο» της Εκκλησίας γράφει: Για εκατό και πλέον χρόνια διαταράχθηκε η Εκκλησία με διωγμούς από κακοδόξους εικονομάχους. Πρώτος υπήρξε ο αυτοκράτορας Λέων ο Ίσαυρος και τελευταίος ο Θεόφιλος, άνδρας της Αγίας Θεοδώρας, η οποία μετά το θάνατο του συζύγου της ανέλαβε την εξουσία και στερέωσε πάλι την Ορθοδοξία μαζί με τον Πατριάρχη Μεθόδιο. Η Βασίλισσα Θεοδώρα διακήρυξε δημόσια ότι ασπαζόμεθα τις Εικόνες, όχι λατρευτικά, ούτε ως Θεούς, αλλά ως εικόνες των αρχετύπων. Την πρώτη Κυριακή των νηστειών το έτος 843, η Θεοδώρα μαζί με το γιό της αυτοκράτορα Μιχαήλ, λιτάνευσαν και ανεστήλωσαν τις άγιες εικόνες μαζί με τον κλήρο και το λαό. Από τότε εορτάζουμε κάθε χρόνο την ανάμνηση αυτού του γεγονότος γιατί καθορίσθηκε οριστικά ότι δεν λατρεύουμε τις Εικόνες, αλλά τιμούμε και δοξάζουμε όλους τους Αγίους που εικονίζουν και λατρεύουμε μόνο τον εν Τριάδι Θεό. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και κανένα άλλο είτε Άγιο είτε Άγγελο. Διαβάστε περισσότερα…

ΝΗΣΤΕΙΑ: Η ΟΡΕΞΗ ΚΑΙ Η ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
Χωρίς σχόλια »
Δημοσιεύτηκε στις 28/02/2015

1

Η νηστεία και ο πειρασμός1

Νηστεύω σημαίνει δεν τρώω, δηλαδή εκουσίως πεινάω. Νηστεύοντας, λοιπόν, ορθοδόξως κατά την Μ. Τεσσαρακοστή, οδηγούμε τον εαυτό μας σε μια οριακή κατάσταση, στην οποία αισθανόμαστε τις απαιτήσεις του σώματος, αλλά και την δύναμη της ψυχής να τις τιθασσεύη. Αυτήν την οριακή κατάσταση βρίσκει πρόσφορη ο πειράζων για να μας προσβάλλη με τους πιο ισχυρούς πειρασμούς του. Δεν έχει ισχύ επάνω στον αγωνιζόμενο με την νηστεία Χριστιανό, αλλά ο ίδιος δελεάζεται από την αδυναμία του σώματος, την οποία νομίζει ότι μπορεί να εκμεταλλευθή. Αυτό έπαθε με τον Χριστό.

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει: “νηστεύσας – ο Χριστός – ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα ύστερον επείνασε. Και προσελθών αυτώ ο πειράζων είπεν…”. Ο πειράζων προσήλθε στον Χριστό, όταν εκείνος πείνασε. Η πείνα δηλαδή τον προσελκύει, αλλά και η πείνα είναι αυτή που τελικά τον νικάει, όταν, φυσικά, ζητά ικανοποίηση από την λογική τροφή της ψυχής – τα ρήματα που εκπορεύονται από το στόμα του Θεού – και όχι μονοδιάστατα από την άλογη τροφή του σώματος. … Διαβάστε περισσότερα…

Μνήμη Θαύματος Κολύβων Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τύρωνος
Χωρίς σχόλια »
Δημοσιεύτηκε στις 28/02/2015

0217_Theodoros_TyronΟ Ιουλιανός ο παραβάτης, γνωρίζοντας ότι οι χριστιανοί καθαρίζονται με τη νηστεία στη πρώτη εβδομάδα της αγίας Σαρακοστής – γι’ αυτό την λέμε καθαρά εβδομάδα – θέλησε να τους μολύνει. Διέταξε λοιπόν, κρυφά, όλες οι τροφές στην αγορά να ραντισθούν με αίματα ειδωλολατρικών θυσιών.

Όμως με Θεία ενέργεια, φάνηκε στον ύπνο του τότε Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Ευδόξίου, ο μάρτυρας Θεόδωρος και φανέρωσε το πράγμα. Παρήγγειλε να ενημερωθούν όλοι οι χριστιανοί, να μην αγοράσουν καθόλου τρόφιμα από την αγορά και για να αναπληρώσουν την τροφή να βράσουν σιτάρι και να φάνε τα λεγόμενα κόλλυβα, όπως τα έλεγαν στα Ευχάϊτα. Ετσι και έγινε και ματαιώθηκε ο σκοπός του ειδωλολάτρη αυτοκράτορα. Και το Σάββατο τότε, ο ευσεβής λαός που διαφυλάχθηκε αμόλυντος στην καθαρά εβδομάδα, απέδωσε ευχαριστίες στον μάρτυρα. Διαβάστε περισσότερα…

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ!
Χωρίς σχόλια »
Δημοσιεύτηκε στις 27/02/2015

KARTA_POLITH

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ»

Δημοσιοποιήθηκε (βλ. μεταξὺ ἄλλων ἐδῶ ) στὸ τριήμερο ποὺ μᾶς πέρασε ἡ ἐπιστολὴ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως πρὸς τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῶν χωρῶν τῆς Ζώνης τοῦ Εὐρώ (Eurogroup), στὴν ὁποία γνωστοποιοῦνται οἱ νομοθετικὲς καὶ πολιτικές της δεσμεύσεις προκειμένου νὰ δοθῆ παράταση στὸ ἰσχύον πρόγραμμα χρηματοδότησης τῆς χώρας μας. Στὸ τέταρτο καὶ τελευταῖο κεφάλαιο τῆς ἐπιστολῆς, ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως, ἀναγράφεται ρητὰ ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ὅτι σχεδιάζει νὰ τὸ πράξη μὲ τρόπο ποὺ νὰ εἶναι ἐπιβοηθητικὸς στὴν ἀναμόρφωση τῆς δημόσιας διοίκησης καὶ τὸν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς γραφειοκρατίας /διαφθορᾶς, θέτοντας ὡς παράδειγμα τὴν ἔκδοση μιᾶς Ἔξυπνης Κάρτας τοῦ Πολίτη, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθῆ ὡς ταυτότητα στὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Ὑγείας, καθὼς καὶ γιὰ νὰ μπορῆ νὰ ἀποκτήση κανεὶς πρόσβαση στὸ πρόγραμμα διανομῆς τροφίμων κ.λ.π.

Γιὰ ὅσους γνωρίζουν ἀγγλικά, τὸ πρωτότυπο ἔχει ὡς ἑξῆς: (… Do so in a manner that is helpful to the reforming of public administration and the fight against bureaucracy / corruption (e.g. the issuance of a Citizen Smart Card that can be used as an ID card, in the Health System, as well as for gaining access to the food stamp program etc.).

Διαβάστε περισσότερα…

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
Χωρίς σχόλια »
Δημοσιεύτηκε στις 27/02/2015

sarakosth

 

Η Αγία μας Εκκλησία καλεί όλους τους Χριστιανούς, αυτήν την ευλογημένη περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, σε μια προσπάθεια νηστείας και πνευματικής προκοπής.
Ορισμένοι βέβαια μένουν μόνον στο πρώτο, δηλαδή στη νηστεία των τροφών, και δυστυχώς περνά τούτη η περίοδος χωρίς κάποιο πνευματικό όφελος. Από την άλλη, η νηστεία των τροφών μόνο, δεν είναι αυτοσκοπός.
 
Διαβάζουμε στο ιδιόμελο των αποστίχων του εσπερινού της Καθαράς Δευτέρας, το πρώτο ιδιόμελο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τα εξής:
Ὁ Ὅσιος Προκόπιος ὁ Ὁμολογητής ὁ Δεκαπολίτης
Χωρίς σχόλια »
Δημοσιεύτηκε στις 27/02/2015

0227_ProkopiosὉ Ὅσιος Προκόπιος ὁ Δεκαπολίτης ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ εἰκονομάχου αὐτοκράτορα Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου (717 – 741 μ.Χ.) καὶ διακρίθηκε γιὰ τὴν πνευματικὴ γενναιότητά του ὡς ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἂν καὶ ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία ἀκολούθησε τὸ μοναχισμό, δὲν ἔμεινε στὴν ἀπομόνωση τοῦ κελιοῦ του, ἀλλὰ ἀγωνίσθηκε σθεναρὰ κατὰ τῶν εἰκονομάχων. Γι’ αὐτὸ ὑπέστη πολλὰ βασανιστήρια, μαστιγώσεις, φυλακὲς καὶ ἐξορίες. Διακρίθηκε, ἐπίσης, στὸν ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τῶν αἱρετικῶν Μονοφυσιτῶν.
Ὁ Ἅγιος Προκόπιος φαίνεται ὅτι λίγο μετὰ τὴν ἀποφυλάκισή του κοιμήθηκε, ἐνῷ κατ’ ἄλλους ὑπέμεινε μαρτυρικὸ θάνατο. Διαβάστε περισσότερα…

ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Χωρίς σχόλια »
Δημοσιεύτηκε στις 26/02/2015

ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Με μαθηματική ακρίβεια πλέον οδηγούμαστε στην διάλυση των καταστημάτων και παράλληλα στην διαρκή και δραστική περικοπή των θέσεων εργασίας. Ένας απο τους λόγους που συμβάινει αυτό, είναι η απερίσκεπτη κίνηση του καθενός απο εμάς για αγορά προιόντων μέσω του απρόσωπου διαδικτύου.

 

Σ’ ένα διαδίκτυο όπου σχεδόν πάντα ο πωλητής είναι απρόσωπος υπάλληλος ξένης εταιρίας ή Ελληνικής -τυπικά- εταιρίας που ήδη βρίσκεται εκτός χώρας. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις έχουμε το ίδιο καταστροφικό αποτέλεσμα για την Ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και τους κατόχους αυτής. Αυτό γίνεται γιατί ο Έλληνας μικροεπιχειρηματίας, αγρότης, ελεύθερος επαγγελματίας κ.α. , αποφάσισε απλά να εργαστεί και να μεγαλώσει την οικογένεια του στον τόπο όπου το έκαναν και οι παπούδες του και μ τον τρόπο που ατοί το έπραξαν. Σε αυτόν το ευλογημένο τόπο που ονομάζεται Ελλάδα, το άνθος του πολιτισμού και της Ορθοδοξίας.

 

Αν ρίξουμε μια ματιά ο καθένας μας στην γειτονιά του…

Διαβάστε περισσότερα…

ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ…
Χωρίς σχόλια »
Δημοσιεύτηκε στις 26/02/2015

STAYROS

 

Κάποιοι λένε ότι όταν στην καθημερινότητα πας με το Σταυρό στο χέρι, δεν πας μπροστά.
Δίκιο έχουν.
Με το Σταυρό, δεν πας μπροστά,   πας ψηλά!!!
καλό στάδιο να έχουμε…
Π.Β.
ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ
Χωρίς σχόλια »
Δημοσιεύτηκε στις 26/02/2015
logosromaikos
Παρακολουθείστε κάθε Πέμπτη (22:00) από τον περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό ΑΧΕΛΩΟ της Δυτικής Ελλάδος, την εβδομαδιαία εκπομπή αφύπνισης <<ΛόγοςΡωμαίικος>>, μια συμπαραγωγή του τηλεοπτικού σταθμού με την ”Ενωμένη Ρωμηοσύνη”.

Διαβάστε περισσότερα…

Ἡ Ἁγία Φωτεινὴ ἡ Μεγαλομάρτυς ἡ Σαμαρείτιδα
Χωρίς σχόλια »
Δημοσιεύτηκε στις 26/02/2015

0226_FoteiniἩ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Φωτεινὴ καταγόταν ἀπὸ τὴν Σαμαρειτικὴ πόλη Σιχάρ. Τὶς πρῶτες πληροφορίες γιὰ τὴν Ἁγία τὶς βρίσκουμε στὸ Δ’ κεφάλαιο τοῦ κατὰ Ἰωάννη Εὐαγγελίου.

Κάθε μεσημέρι πήγαινε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη, στὸ πηγάδι τὸ λεγόμενο τοῦ Ἰακώβ, καὶ γέμιζε τὴν στάμνα της. Ἐκεῖ, μία ἡμέρα, συνάντησε τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος φανέρωσε σὲ αὐτὴν ὅλη τὴ ζωή της. Ὁ Κύριος εἶπε στὴν Ἁγία, ὅτι Αὐτὸς εἶναι «τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν», δηλαδὴ ἡ ἀστείρευτη πηγὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτὸ τὸ «πνευμνατικὸ ὕδωρ» ἔδωσε ὁ Κύριος στὴ Σαμαρείτιδα, ἡ ὁποία βαπτίσθηκε Χριστιανὴ μεταξὺ τῶν πρώτων γυναικῶν τῆς Σαμάρειας καὶ ὀνομάσθηκε Φωτεινή. Διαβάστε περισσότερα…

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΩ ΞΥΠΝΑΩ ΚΑΙ ΚΟΙΜΑΜΑΙ
Χωρίς σχόλια »
Δημοσιεύτηκε στις 25/02/2015

Ένα καταπληκτικό VIDEO

 

ΤΙ ΧΑΡΑ ΕΝΙΩΣΑ!
Χωρίς σχόλια »
Δημοσιεύτηκε στις 25/02/2015

KALOGEROS

Διήγηση Γέροντος : <<  Ήμουν Δασονόμος και είχα καιρό να κοινωνήσω.Τότε κοινωνούσαμε κάθε είκοσι ημέρες. Πέρασε λοιπόν καιρός και ήθελα να κοινωνήσω. Ετοιμάστηκα, νήστεψα τρείς ημέρες και κατέβηκα με τα πόδια στο Μοναστήρι βαδίζοντας δυόμισι  ώρες. Πήγα να πάρω ευλογία απο τον Ηγούμενο. Εκείνος, λίγο θυμωμένα μου είπε, “δεν έχει ευλογία”. Εγώ είπα, “να είναι ευλογημένο” και έφυγα. Μέσα μου όμως στεναχωρήθηκα. Είπα : ….

Διαβάστε περισσότερα…

ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Χωρίς σχόλια »
Δημοσιεύτηκε στις 25/02/2015

1

Τριώδιο! Μία περίοδος δυστυχώς παρεξηγημένη από τους περισσότερους…

Μία λέξη η οποία ακούγοντας την, φέρνει στο μυαλό μας, το καρναβάλι, την διασκέδαση, το φαγοπότι, το ξεφάντωμα… Μήπως όμως Τριώδιο δεν είναι τίποτε απ΄όλα αυτά;

Μήπως δεν έχουμε πάρει στα σοβαρά αυτήν την Κατανυκτική Εκκλησιαστική περίοδο και νομίζουμε ότι το Τριώδιο και όλη η προ του Πάσχα περίοδος δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, και αποτελεί μία ευκαιρία για να εκτονωθούμε, να διασκεδάσουμε, και να γυρίσουμε στην συνέχεια στις διάφορες φροντίδες και ασχολίες μας; Όχι!!

Τριώδιο δεν σημαίνει τίποτε απ΄ όλα αυτά. Το Τριώδιο και ολόκληρη η Σαρακοστή είναι ένα πνευματικό ταξίδι που προορισμός του είναι το Πάσχα η «Εορτή των Εορτών». Και όπως όταν κάποιος ξεκινάει ένα ταξίδι, πρέπει να ξέρει που πηγαίνει, έτσι συμβαίνει και με το Τριώδιο.  … Διαβάστε περισσότερα…

Ὁ Ἅγιος Ταράσιος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
Χωρίς σχόλια »
Δημοσιεύτηκε στις 25/02/2015

0225_TarasiosὉ Ἅγιος Ταράσιος γεννήθηκε, ἀνατράφηκε καὶ ἐκπαιδεύθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς καὶ εὐγενεῖς, τὸν Γεώργιο, κριτὴ καὶ πατρίκιο καὶ τὴν Εὐκρατία. Λόγω τῆς μεγάλης του μορφώσεως ἀνυψώθηκε στὸ ἀξίωμα τοῦ πρωτασηκρίτου. Διαβάστε περισσότερα…

ΟΙ ΡΩΜΝΙΟΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ‏
Χωρίς σχόλια »
Δημοσιεύτηκε στις 24/02/2015

KALH SARAKOSTH

 

Η Νεότητας της Ενωμένης Ρωμηοσύνης σας Εύχεται,
Καλή, Αγιασμένη και Ευλογημένη Σαρακοστή !
Να βιώσουμε όλοι Την Ανάσταση Του Χριστού μας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 7ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΞΗΣ‏
Χωρίς σχόλια »
Δημοσιεύτηκε στις 24/02/2015

ΕΡΩ-180x170

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

7η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΑΩ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΑΜΟ

 

Την 8η Φεβρουαρίου 2015 διεξήχθη στην Αθήνα η 7η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία.

Νέες και νέοι από όλη την Ελλάδα, ήλθαν στην πόλη των Αθηνών και επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή Παντοκράτορος Τ.Α.Ω. Πεντέλης, η οποία φιλοξένησε στους χώρους την εκδήλωση αυτή. Η εξαιρετική ομολογουμένως, άρτια και συγκινητική υποδοχή την οποία επεφύλαξε η Ηγουμένη και οι μοναχές σε όλους τους οργανωτές και παρευρισκόμενους, ήταν βασικό στοιχείο για την ομαλή και επιτυχή έκβαση της ημερίδος αυτής.

Θέμα της σύναξης ήταν ο ρόλος και η λειτουργία των Ιερών και Αγιασμένων Θεσμών της Οικογένεια και του Γάμου, στο πλαίσιο της σύγχρονης εποχής, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τις πολύμορφες προκλήσεις της πνευματικής και οικονομικής κρίσης, τόσο στο παγκόσμιο όσο και στο εθνικό επίπεδο.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία και τις εισηγήσεις τους οι :

- Δημακάκος Παναγιώτης (ομότιμος καθηγητής αγγειοχειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ) με θέμα εισηγήσεως : ” Η οικογένεια στην σύγχρονη κοινωνία “

- Βαρκάδου – Κουβαρά Μαρία ( εκπαιδευτικός ) με θέμα εισηγήσεως : ” Στης ακριβείας τον καιρό επαντρεύτηκα και εγώ “

Πληθώρα νέων, προσκυνητών και επισκεπτών, οι οποίοι παρευρέθησαν στην εν λόγω εκδήλωση της νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης, άκουσαν με ενδιαφέρον τις εισηγήσεις, αντάλλαξαν ιδέες, προβληματισμούς και απόψεις συνθέτοντας έτσι ένα διαδραστικό πλαίσιο ενημέρωσης και μεταλαμπάδευσης των αξιών του Γένους μας, όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα από την Ελληνορθόδοξη παράδοσή μας, δίδοντας συγχρόνως ελπίδα και λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα των θεσμών της οικογένειας και του γάμου.

Να σημειωθεί, ότι την προηγούμενη ημέρα, 7η Φεβρουαρίου 2015, πληθώρα νέων της Ενωμένης Ρωμηοσύνης από διάφορα μέρη της Ελλάδος επισκέφθηκαν τον ευρύτερο χώρο της Ακροπόλεως των Αθηνών. Συγκεκριμένα επισκέφθηκαν τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην πλάκα, όπου λειτουργούσε κατά την παράδοση ο ήρωας της Ελληνικής Επαναστάσεως Αθανάσιος Διάκος, προσκύνησαν το σκήνωμα της Αγίας Φιλοθέης και του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε’ στον Μητροπολιτικό Ναό Του Ευαγγελισμού Της Θεοτόκου στο κέντρο των Αθηνών, τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου του Λουμπαρδιάρη στους πρόποδες του λόφου της Αρχαίας Πνύκας των Αθηνών καθώς και το Εκκλησάκι του Αγίου Ελισσαίου στο μοναστηράκι, όπου λειτουργούσε ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς και το οποίο επισκεπτόταν συχνά ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.

Επίσης, επισκέφθηκαν την κορυφή του λόφου των Μουσών, όπου συζήτησαν για τον Παρθενώνα, τον χώρο στον οποίο φυλακίστηκε ο μεγάλος φιλόσοφος Σωκράτης, τον χώρο του θεάτρου του Ηρώδη του Αττικού, τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η κάτοψη της οικίας του γνωστού φιλοσόφου Πρόκλου του Λυκίου, ο οποίος από το 450 μ.Χ έως και το 485 μ.Χ ήταν διευθυντής της Ακαδημίας του Πλάτωνος και τέλος τον λόφο του Αρείου Πάγου, στα βορειοδυτικά της Ακροπόλεως, όπου το 51 μ.Χ. ο Θείος Απόστολος Παύλος κήρυξε τον Χριστιανισμό στους Αρχαίους Αθηναίους, με πρώτους πιστούς τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη ( μετέπειτα πρώτο επίσκοπο των Αθηνών και προστάτη Άγιό της ) και την Αθηναία Δάμαρη.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας και μετά την περιήγηση σε χώρο, όπου μας προσέφερε με αγάπη ο εφημέριος τους Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη, ο πατήρ Γεώργιος Σχοινάς, έγινε η προβολή του ντοκιμαντέρ από την εκδρομή της νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης στην Κάτω Ιταλία.

 

Η Ενωμένη Ρωμηοσύνη και ο τομέας Νεότητος Ευχαριστούν θερμώς όλους όσους συνέδραμαν νοερά και υλικά στην προσπάθεια αυτή, όλους όσους παρευρέθησαν προκειμένου να παρακολουθήσουν την ημερίδα της 7ης Πανελλήνιας Σύναξης και φυσικά την Ηγουμένη και όλες τις μοναχές, οι οποίες στήριξαν τεχνικά και ηθικά την όλη εκδήλωση. Άλλη μία φορά αποδεικνύεται εμπράκτως, ότι η συνεργασία και η ομαδική προσπάθεια εν Χριστώ είναι ο θεμέλιος λίθος επάνω στον οποίο ζυμώνεται, διαιωνίζεται και παραμένει ολοζώντανη, ως πραγματικότητα αλλά και ως λύση, η μαγιά της Ρωμηοσύνης ανά τους αιώνες καθώς και οι συνυφασμένες με αυτήν ιερές αξίες και θεσμοί, όπως αυτές του Γάμου και της Οικογένειας.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

1IMG_0556 IMG_0555 DSC02658 7 6 5 4 3 2

Εκδήλωση Κατηχητικού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου στο πραγματικό πνεύμα των Αποκριών και 2ο τουρνουά χρωματοσφαίρισης
Χωρίς σχόλια »
Δημοσιεύτηκε στις 24/02/2015

IM AITVLIAS

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κατηχητικό Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου πραγματοποίησε την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015 το ετήσιο αποκριάτικο πάρτι στο πραγματικό πνεύμα των Αποκριών. Στις κατάμεστες αίθουσες του πνευματικού κέντρου της Ευαγγελιστρίας Αγρινίου, τα παιδιά γιόρτασαν, έφαγαν και τραγούδησαν με τη συνοδεία των καθηγητών της χορωδίας του κατηχητικού, μουσικών, κυρίου Κωνσταντίνου & κυρίας Καλλιόπης Παππά.

 

Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να χαρούν και να γιορτάσουν τις Αποκριές με το πραγματικό τους νόημα, σε αντιδιαστολή με άλλα δήθεν «αποκριάτικα πάρτι», τα οποία έχουν καθιερωθεί ως «έθιμα» να πραγματοποιούνται αυτές τις μέρες, χωρίς ωστόσο να έχουν καμία σχέση με τις Απόκριες. Άλλωστε οι Απόκριες (από + κρέας), ακόμη και στα λατινικά («Καρναβάλι»: Carne=κρέας + Vale=περνάει) σημαίνουν αποχή από το κρέας, ώστε ο Χριστιανός να προετοιμαστεί σωματικά και ψυχικά κατά την Τεσσαρακοστή, να βιώσει αληθινά τα Θεία Πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου.

 

Δυστυχώς σήμερα οι Απόκριες τείνουν να χάσουν παντελώς το νόημά τους, αφού τα δήθεν «αποκριάτικα πάρτι» και «εκδηλώσεις» στην πραγματικότητα αναβιώνουν παγανιστικά κατάλοιπα όπως τα Βακχεία (γιορτές προς τιμήν του Βάκχου, που καταργήθηκαν το 2ο αιώνα π.Χ. ως οργιαστικές, ανόσιες ακόμη και εγκληματικές τελετές), τα Ανθεστήρια (γιορτές προς τιμήν του Διόνυσου, με οινοποσία και ακολασίες), αλλά και τα Σατουρνάλια και τα Λουπερκάλια των Ρωμαίων, όπου τα μεν πρώτα χαρακτηρίζονταν από την άκρατη οινοποσία και τα τυχερά παιχνίδια, τα δε δεύτερα από μέθη και παραφροσύνη.

 

Μάλιστα, από την ειδωλολατρική, οργιαστική γιορτή των Λουπερκαλίων (προς τιμήν κάποιου «Λούπερκους» = κυνηγού λύκων) προέκυψε και η δήθεν εορτή του «Αγίου Βαλεντίνου», όπου ο νικητής του «κυνηγιού του Λύκου», ονομαζόταν «Βαλεντίνος» (εκ του valentia = ισχύς). Φυσικά, ο «Άγιος Βαλεντίνος» δε μνημονεύεται πουθενά στο ορθόδοξο εορτολόγιό μας, αφού ουδέποτε υπήρξε, παρά είναι μόνο μια μυθοπλασία παπικής προελεύσεως.

 

Στις δύσκολες εποχές που διάγουμε, όπου η κρίση είναι πρωτίστως πνευματική, τα φαινόμενα προσπάθειας αναβίωσης τέτοιων ειδωλολατρικών καταλοίπων, γίνονται ολοένα και εντονότερα. Επί παραδείγματι, στη 1/2/2015, πραγματοποιήθηκε σε κοινότητα πλησίον της πόλεως του Αγρινίου, συνάντηση με δήθεν θέμα τη «συζήτηση για το χρέος της Ελλάδας», η οποία ωστόσο μετετράπη σε αναφορές στο Δία και στο δωδεκάθεο, σε ορκωμοσίες που θύμιζαν ειδωλολατρικές μυήσεις ενώ η «εκδήλωση» κατέληξε σε «ειδική τελετή» από συγκεκριμένα μέλη, στο ναό του Δία στην Αρχαία Στράτο.

 

Σε αντιδιαστολή, λοιπόν, με όλα τα ανωτέρω δήθεν «αποκριάτικα πάρτι» και «εκδηλώσεις», το πραγματικό αποκριάτικο πάρτι, που ήταν μια προσφορά του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου στα παιδιά του Κατηχητικού, αποδεικνύει ότι οι Χριστιανοί και ειδικά οι νέοι μπορεί να ψυχαγωγηθούν και να χαρούν με φώς Χριστού.

 

Για να δείτε video από την αποκριάτικη εκδήλωση των παιδιών του Κατηχητικού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, πατήστε ΕΔΩ.

 

Μέσα στο ίδιο πνεύμα των Αποκριών, εντάσσεται και το 2ο τουρνουά χρωματοσφαίρισης (του γνωστού παιχνιδιού paintball), που διεξήχθη το απόγευμα του Σαββάτου, 21 Φεβρουαρίου 2015, με τη συμμετοχή πλήθους παιδιών όλων των ηλικιών, στον κατάλληλα διαμορφωμένο περίβολο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου. Το τουρνουά περιελάμβανε ξεχωριστά παιχνίδια για παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και σκοπός του ήταν να προσφέρει στα παιδιά χαρά και αγνή ψυχαγωγία, να διδάξει το ομαδικό πνεύμα και τη σημασία της κοινής προσπάθειας καθώς επίσης και να καλλιεργήσει συνείδηση αποτροπής και άρνησης της βίας, φέρνοντας τα παιδιά κοντά στη φύση και αποκολλώντας τα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα βλαβερά ηλεκτρονικά παιχνίδια (video games).

Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Αγρινίου εύχεται σε όλους Καλή και Ευλογημένη Τεσσαρακοστή.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ :

11_Paintball_Tournament 10_Paintball_Tournament 09_Paintball_Tournament 08_Paintball_Tournament 07_Paintball_Tournament 06_Apokriatiko_party 05_Apokriatiko_party 04_Apokriatiko_party 03_Apokriatiko_party 02_Apokriatiko_party 01_Apokriatiko_party

Εὕρεσις Τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Προφήτου, προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννη
Χωρίς σχόλια »
Δημοσιεύτηκε στις 24/02/2015

0224_IoannisὍταν ἀποκεφαλίσθηκε ἀπὸ τὸν Ἡρώδη, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ἡ τίμια κεφαλὴ αὐτοῦ τοποθετήθηκε μέσα σὲ ἀγγεῖο ἀπὸ ὄστρακο καὶ κρύφθηκε στὴν οἰκία τοῦ Ἡρώδη. Μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης φανερώθηκε στὸ ὄνειρο δύο μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀναχωρήσει γιὰ τὰ Ἱεροσόλυμα μὲ σκοπὸ νὰ προσκυνήσουν τὸν τάφο τοῦ Κυρίου, ἀγγέλλοντας σὲ αὐτούς, ποῦ βρίσκεται ἡ τίμια κεφαλή του. Καὶ ἐκεῖνοι, ἀφοῦ τὴν βρῆκαν, τὴν εἶχαν μὲ τιμές. Ἀπὸ αὐτοὺς τὴν παρέλαβε κάποιος κεραμεὺς καὶ τὴν μετέφερε στὴν πόλη τῶν Ἐμεσηνῶν. Ὅταν ὅμως πέθανε, τὴν κληροδότησε στὴν ἀδελφή του. Καὶ ἀπὸ τότε διαδοχικὰ περιῆλθε σὲ πολλούς, γιὰ νὰ καταλήξει στὰ χέρια κάποιου ἱερομονάχου ἀρειανοῦ ποὺ ὀνομαζόταν Εὐστάθιος καὶ φύλαξε τὴν τίμια κάρα σὲ σπήλαιο. Ἀπὸ ἐκεῖ μεταφέρθηκε, ἐπὶ Οὐάλεντος (364 – 378 μ.Χ.), στὸ Παντείχιον τῆς Βιθυνίας μέχρι ποὺ ὁ Θεοδόσιος ὁ Μέγας (379 – 395 μ.Χ.) ἀνεκόμισε αὐτὴ στὸ Ἕβδομο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου ἀνήγειρε μέγα καὶ περικαλλέστατο ναό. Διαβάστε περισσότερα…